განაცხადი

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი.

რედაქციის მოსაზრება, შეიძლება არ ემთხვეოდეს სტატიისა (ბლოგის) და კომენტარების ავტორთა პოზიციას. რედაქცია პასუხისმგებელი არ არის სარეკლამო განცხადებებში გამოქვეყნებული ფაქტების უტყუარობაზე.

საიტი შეიცავს მასალებს, სასაქონლე ნიშნებს და სხვა კანონით დაცულ ინფორმაციას: ტექსტების, ფოტოების, გრაფიკული გამოსახულების, მუსიკალური და ხმოვანი ნაწარმოებების და არა მხოლოდ მათ სახით. საიტის მთელი მოცულობა დაცულია კანონით, როგორც კოლექტიური შრომის შედეგად შექმნილი ნაწარმოები საქარტველოს რესპუბლიკის სამოქალაქო კოდექსის, წიგნი 4, შესაბამისად.

საიტის ნებისმიერი მასალის გამოქვეყნება შეიძლება მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობების შემთხვევაში. მასალების გამოქვეყნებაში იგულისხმება მისი ნებისმიერი რეპროდუქცია, გავრცელება, გადამუშავება და სხვა ხერხები, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით.

მასალების გამოყენების პირობები

  1. არსებული საინფორმაციო რესურსი წარმოადგენს საკუთრების კანონის ობიექტს და დაცულია საქართველოს რესპუბლიკის სამოქალაქო კოდექსით, აგრეთვე ,,საავტორო და შერეული უფლებების კანონით“ და სხვა ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტებით, ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ.
  2. არ არის ნებადართული ამ პორტალის მასალების ნებისმიერი სახით რეპროდუქცია, გავრცელება, დემონსტრირება და საქვეყნოდ გამოფენა და ნებისმიერი სხვა სახით, მისი კომერციული მიზნებისთვის გამოყენება, ხოლო ამ მასალების სხვა საიტებსა და კომპიუტერულ ქსელებში არაკომერციული მიზნით გამოყენება, ნებადართულია მხოლოდ პორტალ radioimedi.ge-ის მითითებით.
  3. ამ პორტალის მასალები დაცულია საავტორო უფლებით და მისი ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება გამოიწვევს საავტორო, სასაქონლე ნიშნისა და სხვა კანონების დარღვევას. ნებისმიერი ამ პირობის დარღვევის შემთხვევაში, თქვენ მექანიკურად კარგავთ ამ პორტალის გამოყენების უფლებას და ვალდებული ხართ სასწრაფოდ გაანადგუროთ ყველა ის მასალა, რომელიც ამ პორტალიდან იყო ატვირთული და გადაბეჭდილი.
  4. უფლება ყველა მასალაზე, რომელიც განთავსებულია საიტზე radioimedi.ge, ეკუთვნის საიტს radioimedi.ge
  5. პორტალი radioimedi.ge არ ანთავსებს მასალებს, რომელთა საავტორო და შერეული უფლებები (მათ შორის გავრცელებაზე) ეკუთვნით სხვა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, თუ ასეთი მასალა იქნება განთავსებული საიტზე მესამე პირების მიერ, ამ უფლებების მესაკუთრემ უნდა მიმართოს ადმინისტრაციას ამ საკითხის მოსაგვარებლად. ყველა პრეტენზია განხილული იქნება გონივრულ ვადებში.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *